پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

رنگ زدا

ابزارهای تنظیف بافته نشده

مواد

  • استیل شدیدا متراکم
  • استیل ساختاری
  • استیل ابزاری
  • فلز غیراهنی
  • بتونه یا استر/ GSK
  • چوب

دیسکهای تنظیف از نایلون سخت با ساختاری زبر و خشن ساخته شده اند. ساختار نایلون با توجه به نمای مرزی یا کرانی قطعه انتخاب میشود تا از تنظیف کامل، اطمینان حاصل گردد.

سطح قطعه هیچ تغییر نمیکند زیرا فقط مواد خارجی مثل غبار یا تغییر رنگها برداشته میشوند. هیچ چیزی (پسمانده) روی قطعه باقی نمی ماند.

این دیسکها فقط روی پرداخت کننده های زاویه ای استفاده میشوند. نایلون با سرعت بسیار زیاد ذوب میشود. سرعت بهینه ذوب کردن نایلون بین ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ rmp است.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')