پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

ظرافتی موشکافانه

ظرافتی موشکافانه

ظرافت و دقت یکی از معیارهای عملکرد برای مته های کاربیدی است. به همین دلیل است که مته های کاربیدیِ شرکت رودوس را با مدرنترین دستگاههای CNC تولید میکنیم. دقت و صحتِ بالای این دستگاهها ضامن کیفیتِ بالای این ابزارها است. متحدالمرکز بودن و تناسب هندسیِ کامل با برش، نوع برش و تعداد برش است.

برش صحیح

اصول زیر را به کار میبریم: هرچقدر قطعه پرداخت شونده سختتر باشد، برش ظریفتر است.

– سرعت پیشنهادی در کار

انتخاب سرعت مناسب و بهینه نیز تصمیم مهمی برای رسیدن به نتیجه عالی و طول عمر بالا محسوب میشود. اگر سرعت کار پایین باشد، دستگاه به صورت نامنظم راه اندازی میشود و باعث ایجاد کاواکه در سطح ابزار میشود. ظربه زدن و شل بودنِ ابزار نیز اثر قابل توجهی در کاهش طول عمر ابزار دارد. به همین خاطر است که باید از سرمته های درست استفاده کنید.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')